Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ Π Ε σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της ΔΕ

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της ΔΕ καλούνται να μεριμνήσουν για την απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των σχολείων τους εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στον πίνακα(δείτε το έγγραφο). Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την απόδοση ρόλων στο προσωπικό των μονάδων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους helpdesk  στο 801 11 801 81 ή να αποστείλετε αίτημα μέσω του http://helpdesk.sch.gr για να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί ΠΣΔ που έχετε στη διάθεσή σας.

O λογαριασμός πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ΠΣΔ και να αφορά τους χρήστες που έχουν υπό την εποπτεία τους τον εξοπλισμό ΤΠΕ της μονάδας (π.χ υπεύθυνος εργαστηρίου, διευθυντής σχολείου, καθηγητής πληροφορικής).

Στην κάθε μονάδα αποδίδονται 3 ρόλοι που είναι δυνατόν να τους οικειοποιηθούν ένας ή παραπάνω χρήστες. Οι ρόλοι αυτοί αφορούν την ΕΙΣΑΓΩΓΗ (π.χ καθ. πληροφορικής) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (π.χ υπ. εργαστηρίου)– ΑΠΟΓΡΑΦΗ (π.χ διευθυντής) του εξοπλισμού της μο
νάδας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις